1.769.134 Bisitak
Salmenta gastuak
Higiezinaren datuak
Salmenta prezioa
Higiezinaren kargak
Gastuen banakapena
Notariotzako matrizea
Kargaren baliogabetzea
Plusbalioa
* Lortutako emaitzak informazio izaera du